Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace/Partneři projektů

Dotace/Partneři projektů

  • Podpora aktivit seniorů v Albrechtičkách

logoV roce 2022 je obci poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje z "Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022" na podporu aktivit seniorů v obci. Finanční prostředky budou použity na financování organizování různých aktivit pro seniory např. přednáška se spisovatelem, zájezd do kina (divadla), na výstavu, kurz "Focení mobilem", kurz "Jak na chytrý mobil", kurz "Nordic walking" apod. Maximální výše uznatelných nákladů projektu je 90 000,- Kč. 

  • Obnova kaple v obci Albrechtičky

V roce 2020 byla obci schválená dotace Ministerstvem zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na obnovu kaple u čp. 10 (u Kubošů). V roce 2021 byly firmou SPO Studénka s.r.o. provedeny stavební práce vedoucí k celkové obnově a rekonstrukci kaple. Byla provedena celková rekonstrukce střechy a krovu, okapového systému, oplechování. Proběhla obnova omítek, podlahy včetně nové keramické dlažby, byly repasovány vstupní dveře. Došlo k vybudování kanalizace s napojením okapového systému, který má vyřešit problém s podmáčením terénu srážkovou vodou pod kapličkou, který v minulosti způsobil zešikmení stavby. Novým zevnějškem tak kaplička přispívá k celkovému pozitivnímu vzhledu obce. Celkové skutečně vynaložené výdaje na obnovu kaple byly ve výši 247 455,- Kč s DPH. Od Ministerstva zemědělství jsme obdrželi dotaci ve výši 135 848,- Kč.

5. prosince 2021 došlo spolu s kapli u kulturního domu k jejich vysvěcení při poutní mši svaté ke cti svatého Mikuláše. 

foto 15.jpgIMG_20210924_133809.jpg20211205_114617_001.jpg20211205_115303.jpg20211205_120507.jpg

 

 

  • Chodníková tělesa kolem silnice III/46431, Albrechtičky

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Obci Albrechtičky byla v roce 2020 poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na akci "Chodníková tělesa kolem silnice III/46431, Albrechtičky" s reg. číslem: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012363, ve výši max. 3 495 326,45 Kč. 

Popis a cíle projektu:
Cílem projektu byla výstavba 3 nových chodníkových těles a 1 místa pro přecházení na páteřní komunikaci obce Albrechtičky. Stavební práce probíhaly v průběhu 9/2020-5/2021. Obec nyní podala žádost o kolaudaci. Nově vybudované  chodníky se nacházejí v zastavěné části obce Albrechtičky, podél komunikace III. třídy, III/46431. Celková délka chodníků je cca 193,3 metrů. V rámci projektu došlo také k vybudování 1 místa pro přecházení.

Výsledky projektu: Realizace projektu významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v centru obce Albrechtičky, neboť realizací projektu byla doplněna tolik potřebná infrastruktura. Vybudované chodníky zpřístupňují jak zastávky MHD, tak důležité body občanské vybavenosti (OÚ, MŠ, knihovnu, atd.).

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU. 

 

publicita.pngWP_20210519_007.jpgWP_20210519_017.jpgWP_20210519_018.jpgWP_20210519_015.jpg

 

 

  • Obec Albrechtičky ukončila rekonstrukci kluboven v objektu čp. 286

V návaznosti na platný Program rozvoj obce Albrechtičky na období 2018-2023 a potřeby obyvatel a spolků obce se obec rozhodla v roce 2019 požádat o dotaci na stavební úpravy objektu čp. 286 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Obec Albrechtičky získala v únoru 2020 dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1 903 098,- Kč na projekt „Stavební úpravy 2. NP čp. 286 v obci Albrechtičky“.

Zhotovitelem stavby byla společnost SPO spol. s r.o. Stavební práce probíhaly od června do prosince 2020. Kolaudační souhlas byl stavebním úřadem vydán dne 22. ledna 2021. Podstatou projektu byly stavební úpravy nevyužitého 2. NP objektu pro potřeby spolků např. SDH Albrechtičky, Junáku - Českého skauta, ad. V rámci projektu byly zřízeny 4 samostatné klubovny se samostatnými wc pro muže a ženy. Užitná plocha vestavby činí 174,48 m2.

Financování projektu:

Celkové náklady díla činily: 2 609 106,88 Kč bez DPH a 3 157 019,32 Kč vč. DPH.

Dotace činila: 1 903 098 Kč

Vlastní podíl obce: 1 253 921,32 Kč.