logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > Zápis MŠ

Zápis

 Vážení rodiče,

již v loňském roce vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva vzhledem k s onemocnění Covid-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání.  I letos se budeme řídit těmito pokyny a zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. V případě změny budou informace zveřejněny na webových stránkách organizace, obecním zpravodaji a webových stránkách organizace a zřizovatele.

Termín zápisu: 12.-14.5.2021

Dokumenty, které jsou požadovány pro zápis dětí:

  1. Originál vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podepsaný zákonným zástupcem, včetně potvrzení dětského lékaře
  2. Kopie rodného listu dítěte
  3. Doklad o očkování dle§50 zákona č.258/2000Sb., O ochraně veřejného zdraví nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (neplatí pro děti s povinnou školní docházkou)
  4. Popřípadě čestné prohlášení o očkování dítěte s podpisem zákonného zástupce (návrh naleznete v přílohách)
  5. Originál doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením.

O přijetí nebo nepřijetí bude rozhodováno v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správním řádem, a to dle kritérií, platných pro rok 2021.

Žádosti podané po termínu zápisu nebudou při rozhodování v rámci správního řízení k vyhlášenému zápisu posuzovány.

Potřebné dokumenty doručte do ZŠ a MŠ Albrechtičky jedním z následujících způsobů“

  1. Do datové schránky organizace – ID 7ad9oj
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
  3. Poštou na adresu organizace – ZŠ a MŠ Albrechtičky, Albrechtičky 71, 742 55
  4. Osobně do budovy MŠ (č.p.164) a to 12.5.2021 od 10.-11.30 a od 15.-16.00, 14.5 od 14.-16.00

Každé přihlášce je přiděleno evidenční číslo.
Žádost se všemi náležitostmi budou posuzovány dle platných kritérií.

Případné dotazy: 556 428 018 nebo e-mailem : zs@albrechticky.cz

 

Mgr. Hana Růžová, ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtičky

 

V Albrechtičkách 11.3.2021

Formuláře k  žádosti:

Žádost o přijetí.doc

Prohlaseni ockovani ( 2021) ).docx

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání:

kriteria.pdf