logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > Zápis ZŠ

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí - ZŠ.pdf

Zápis do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče k ZÁPISU do 1.třídy, který se uskuteční ve úterý 9. dubna 2024.
 

Základní informace:

- zapsány mohou být děti, které do 31.8.2024 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní
  docházky o jeden rok.
- zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu povinné školní docházce.

Zápis do školy - aktuální stav

 • Zápis do prvních tříd proběhne za přítomnosti dětí i rodičů přímo ve škole od 14:00 do 17:00 hodin

 • Každé dítě i absolventi projektu "Klíček od školy" si připraví svou oblíbenou básničku či písničku.

 • Zákonní zástupci mohou pro dítě zvolit k plnění povinné školní docházky jinou než spádovou školu.
 • Žádáme rodiče, pokud přihlásí své dítě k povinné školní docházce na jinou než spádovou základní školu,
  aby o tom informovali vedení spádové školy do 30.4.2024.
 •  Zápis se týká dětí, které k  31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let a rovněž dětí, které měly odklad povinné školní docházky, a dětí, u nichž rodiče odklad plánují. Ředitel školy začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky
již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 Podání žádosti lze uskutečnit i jinou formou, za dodržení uvedeného data zápisu tj. 9.4.2024
 k zápisu je nutné osobní setkání: budoucí žák, rodič a zástupci ZŠ - které lze domluvit s ředitelkou školy nejpozději do 8.4.2024.   

 Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:         

 • Datová schránka ZŠ Albrechtičky ( 7ad9oj )
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), skola@zsalbrechticky.cz 
 • poštou
 • osobní podání – po domluvě s ředitelkou školy  ZŠ Albrechtičky:

  Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte) 
 • datum narození 
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu) 
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola) 
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 • lékařské doporučení - zpráva

             S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:  

 • jméno a příjmení tohoto zástupce 
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování             

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověřuje ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Formuláře a doklady k zápis:

zápis informace 2024.pdf

Zápisní list žáka ZŠ.pdf

Žádost o odklad.pdf

Žádost o přijetí.pdf

Plakát zápis 2024 (2).pdf

Desatero předškoláka - informace pro rodiče:

Desatero pro rodiče.docx