logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > Zápis ZŠ

Zápis - Informace o přijetí
v příloze naleznete seznam přijatých žáků - dle registračního čísla ( 3.5.2021)

seznam přijatých žáků .jpg

 

Zápis do ZŠ

Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče k ZÁPISU do 1.třídy, který se uskuteční ve čtvrtek 15. 4. 2021 a v pondělí 19. 4. 2021 (termín vzhledem k pokynům MŠMT je prodloužen a to od 15.a 19.4.2021) S ohledem na epidemiologickou situaci opět proběhne bezkontaktně.

Informace sledujte na našich webových stránkách: www.albrechticky.cz/skola, kde si můžete také prohlédnout interiér i exteriér školy.

Základní informace:

- zapsány mohou být děti, které do 31.8.2021 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní
  docházky o jeden rok.
- zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu povinné školní docházce, a to v době od 15. do 19. dubna 2021

Zápis do školy - aktuální stav

 • Zápisy do prvních tříd proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 • Zápisy proběhnou pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole. 
 • Zákonní zástupci mohou pro dítě zvolit k plnění povinné školní docházky jinou než spádovou školu.

 • Žádáme rodiče, pokud přihlásí své dítě k povinné školní docházce na jinou než spádovou základní školu, aby o tom informovali vedení spádové školy.
 •  Zápis se týká dětí, které k  31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let a rovněž dětí, které měly odklad povinné školní docházky, a dětí, u nichž rodiče odklad plánují. Ředitel školy začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 Podání žádosti

 Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:         

 • Datová schránka ZŠ Albrechtičky ( 7ad9oj )
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), zs@albrechticky.cz 
 • poštou
 • osobní podání – v úředních hodinách vymezených pro tento účel. Osobní podání žádostí proběhne v budově školy ZŠ Albrechtičky:

 ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 8.00 - 11.00 a od 12.00 - 16.00 hodin a v  pondělí 19. dubna  2020 od 13.00 - 17.00 hodin

 Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte) 
 • datum narození 
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu) 
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola) 
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

             S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:  

 • jméno a příjmení tohoto zástupce 
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování             

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověřuje ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Formuláře a doklady k zápisu:

zadost k prijeti.doc
zadost o odklad.doc
zapisni list zaka ZS.doc

Informace MŠMT:

zapisy-do-zs-2021.pdf

Plakát:

Plakát zápis 2021.docx

Desatero předškoláka - informace pro rodiče:

Desatero pro rodiče.docx